ทำไมต้อง MBA FINANCE AND BANKING ที่รามคำแหง?

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจใหม่ๆมีการเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นและการพัฒนา...

หลักสูตร และรายวิชา

การศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นักศึกษาต้องสอบให้ได้จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า...

โปรแกรมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ. 2553 ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค...

ห้องภาพ “ พวกเรานักศึกษา FIN ”